Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Javni konkurs za popunu upražnjenog mjesta

21.08.2019.

OSNOVNI SUD U MRKONJIĆ GRADU

BROJ: 075-0-Su-19-000 218

Dana, 13.8.2019.  godine

 

Na osnovu člana­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 48. tačka 3) i  člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj. 37/12, 44/15 i 100/17) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl. glasnik RS“ broj 9/14, 71/17, 67/18 i 6/19), predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu  o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto

 

Rukovodilac odsjeka administrativno-tehničkih poslova     -         1 (jedan) izvršilac

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

Završen pravni fakultet VSS/VII stepen ili dipl. pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova,

Položen stručni ispit za rad u organima državne uprave za VSS,

Poznavanje rada na računaru,

1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni da dostave dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

Diplomu - svjedočanstvo o završenom fakultetu,

Izvod iz matične knjige rođenih,

Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci,

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak ne starije od  6 mjeseci,

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima državne uprave,

Dokaz o traženom radnom iskustvu,

Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz konkursa, Komisija za sprovođenje javnog konkursa obaviće ulazni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni putem kontakt  telefona, koji su  obavezni navesti u prijavi.

 

Izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,  ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci zatvora ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“.

 

Prijave sa potrebnim dokazima mogu se dostaviti lično  ili putem pošte na adresu:

OSNOVNI SUD U MRKONJIĆ GRADU ul. Stojana Jankovića broj 1

sa naznakom: „ Za konkurs“

 

                                                                                                       Predsjednik suda,

                                                                                                            Dražen Vulin

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh