• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  01.07.2008.

  Stranka u postupku, koja nije zadovoljna sudskom odlukom, može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Svaka sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku u kojoj je naveden postupak i rok za izjavljivanje žalbe.

  Žalba se može predati lično u prijemnu kancelariju suda (soba br.1), ili putem pošte na adresu suda: Osnovni sud Mrkonjić Grad, Trg kralja Petra I Karađorđevića 32, 70260 Mrkonjić Grad.

  Neblagovremenu (izjavljena poslije isteka zakonskog roka za njeno podnošenje), nepotpunu ili nedozvoljenu (žalbu izjavilo lice koje nije ovlašćeno za podnošenje žalbe ili lice koje se odreklo ili odustalo od žalbe ili ako lice koje je izjavilo žalbu nema pravnog interesa za podnošenje žalbe), odbaciće rješenjem prvostepeni sud, bez održavanja ročišta.

  Primjerak blagovremene, potpune i dozvoljene žalbe, sud će dostaviti protivnoj stranci odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe. Protivna strana može, u roku od osam dana od dana prijema žalbe, podnijeti odgovor na žalbu.

  Primjerak odgovora na žalbu dostaviće se žaliocu odmah a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema odgovora na žalbu. 

  Po prijemu odgovra na žalbu ili po proteku roka za odgovor na žalbu, prvostepeni sud će žalbu i odgovor na žalbu, ako je podnijet, sa svim spisima, najkasnije u roku od osam dana, dostaviti Okružnom sudu Banja Luka, koji je nadležan za vođenje drugostepenog postupka.

  423 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1