Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Krivični predmeti

Nadležnosti suda u krivičnim predmetima regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06)

1. Mjesna nadležnost

Osnovni sud Mrkonjić Grad je mjesno nadležan za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik.

2. Stvarna nadležnost

a) da u prvom stepenu sudi:

-za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost suda;

-za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda;

-za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud;

-u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kada je to zakonom predviđeno;

d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjere bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke; i

e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Nadležnosti suda

Nadležnosti suda regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06)

 

A) Mjesna nadležnost

Osnovni sud Mrkonjić Grad je mjesno nadležan za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik.

B) Stvarna nadležnost

Osnovni sud je nadležan da sudi u:

1. U krivičnim predmetima,

2. U građanskim predmetima,

3. U prekršajnim predmetima, i

4. U drugim predmetima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Prekršajni predmeti

Nadležnosti suda u prekršajnim predmetima regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06)

 

1.Mjesna nadležnost

Osnovni sud Mrkonjić Grad je mjesno nadležan za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik.

 

2. Stvarna nadležnost

a) u svim prekršajnim predmetima; i

b) da odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Građanski predmeti

Nadležnosti suda u građanskim predmetima regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06).

 

1.Mjesna nadležnost

Osnovni sud Mrkonjić Grad je mjesno nadležan za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik.

 

2. Stvarna nadležnost

a) u svim građanskim sporovima; i

b) u vanparničnom postupku;


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Ostali predmeti

Nadležnosti suda u drugim predmetima regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06)

1. Mjesna nadležnost

Osnovni sud Mrkonjić Grad je mjesno nadležan za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik.

2. Stvarna nadležnost

a) da provodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;

b) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;

c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;

d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;

e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud

g) da vrši druge poslove određene zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh