Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Javni oglas za popunu radnog mjesta

12.10.2016.

OSNOVNI SUD U MRKONJIĆ GRADU
BROJ: 075-0-Su-16-000 239
Dana, 4.10.2016.  godine

Na osnovu člana 48. tačka 3) i  člana 77. Zakona o sudovima Republike Srpske („Sl. glasnik RS“ broj: 37/2012) i člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Sl. glasnik RS“ broj 9/14), predsjednik Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu  o b j a v lj u j e

JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta

-Asistent-daktilograf - 1 (jedan) izvršilac  na određeno vrijeme, uz obavezan probni rad

Opšti uslovi:
      - da je punoljetan,
      - da je državljanin BiH,
      - da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
      - da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,
      - da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uslovi:
      - SSS/IV stepen – završena birotehnička škola zv. birotehničar,  upravno-birotehnička škola zv. administrativni tehničar, upravna škola zv. upravni tehničar ili neka druga srednja škola i položen daktilografski kurs „I A“ klase,
      - poznavanje rada na računaru,
      - najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni oglas kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju opštih uslova: izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova:svjedočanstvo o završenoj školi, uvjerenje o poznavanju rada na računaru/položenom daktilografskom kursu (neka druga srednja škola) i dokaz o radnom iskustvu. 

Izabrani kandidat, nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa dostavlja: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpuštan iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa obaviće se provjera radnih i drugih sposobnosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili putem kontakt  telefona, koji su  obavezni navesti u prijavi.

Prijavu na oglas sa dokazima dostaviti roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama „Glas Srpske“,  lično  ili na adresu:
OSNOVNI SUD U MRKONJIĆ GRADU ul. Stojana Jankovića broj 1
sa naznakom: „ Javni oglas  za: asistent-daktilograf“

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove oglasa, neće se uzimati u razmatranje.

Predsjednik suda,

Safet Šljivo


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh