Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

U Mostaru održana radionica „Rješavanje predmeta ratnih zločina u sudovima“

24.04.2019.

(Sarajevo,  24. mart 2019. godine) – Jednodnevna radionica na temu „Rješavanje predmeta ratnih zločina u sudovima“ održana je jučer u Mostaru. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) u okviru projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“ kojeg finansira Evropska unija iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije IPA 2017. 

Učesnici radionice, sudije i tužioci koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina su predstavili trendove procesuiranja i rješavanja predmeta ratnih zločina. Također se razgovaralo o upravljanju postupkom u kompleksnim predmetima ratnih zločina te o zaštićenim svjedocima u predmetima ratnih zločina. 

Ružica Jukić, potpredsjednica VSTV-a BiH, je naglasila: „VSTV BiH, uz snažnu podršku Evropske unije, preduzima različite aktivnosti na implementaciji mjera predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina s ciljem stvaranja uslova za efikasno i kvalitetno rješavanje ovih predmeta. Ova radionica je prilika da se sudije sastanu, razgovaraju i razmjene iskustva, nastojeći otkloniti dileme i donijeti zaključke za ujednačeno postupanje sudova i brže procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH.“ Također je istakla da je ova radionica dio dugogodišnje saradnje Evropske unije i VSTV-a BiH kako bi se kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava sudova i tužilaštava unaprijedio rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

Drino Galičić, predstavnik Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH i Delegacije EU u BiH je u svom obraćanju napomenuo: „Najnovijom strategijom Evropske komisije za proširenje za Zapadni Balkan iz februara 2018. godine napredak u oblasti pomirenja, dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje označen je kao ključan za daljnji proces pristupanja ovih zemalja EU. Prema tome, rješavanje predmeta ratnih zločina kao dio ukupne inicijative EU za jačanje vladavine prava, tranzicijske pravde je oblast u kojoj se traži hitno djelovanje u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za pristupanje EU. Dinamika rješavanja ovih predmeta biće posebno cijenjena u procesu izrade Mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU“. 

Na radionici su usvojeni sljedeći zaključci:
  1. Pozivaju se nadležne institucije izvršne vlasti Bosne i Hercegovine da u što skorijem roku usvoje revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina kojom se uspostavlja okvir sistemskih mjera unapređenja efikasnosti procesuiranja predmeta ratnih zločina i odgovornosti nadležnih subjekata.
  2. Potrebno je blagovremeno planiranje i procjena resursa u svakoj pravosudnoj instituciji, a na osnovu tačnih i provjerenih informacija o broju predmeta koji trebaju biti proslijeđeni sa državnog nivoa na ostale nivoe pravosuđa.
  3. Predlaže se Nadzornom tijelu za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina da posreduje kod Ministarstva pravde BiH kako bi se prijedlog izmijenjenih i dopunjenih kriterija za ocjenu složenosti predmeta ratnih zločina iz Aneksa A dostavio sudovima i tužilaštvima nadležnim za procesuiranje ovih predmeta, a sa ciljem upoznavanja postupajućih sudija i tužilaca i adekvatne primjene kriterija i prije usvajanja revidirane Strategije.
  4. Sugeriše se sudovima da u što većoj mjeri koriste predpretresno ročište (statusna konferencija) kao efikasan i ekonomičan zakonski institut s ciljem ubrzanja procesuiranja predmeta ratnih zločina. 
  5. Uočeno je postojanje različite prakse sudova u postupanju sa svjedocima pod mjerama zaštite te se konstatuje svrsishodnost razmatranja i mogućeg pozivanja na praksu Suda BiH u tom pogledu.
  6. Potrebno je da Sporazum o priznanju krivnje sadrži sve predviđene elemente, uključujući i izričitu odredbu o zahtjevu za naknadu štete (naročito u predmetima kršenja međunarodnog humanitarnog prava koji uključuje seksualno zlostavljanje), te da presude budu adekvatno obrazložene.
Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_4257.JPG

IMG_4261.JPG

IMG_4264.JPG